תנאי שימוש

משתמשים יקרים,

 1. כל שימוש באתר כפוף לתנאים אלו. כל שירות המוצע באתר וכל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, כפוף לכל האמור בתנאי שימוש אלו, במדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") ובכל הנחיה נוספת או אחרת המפורטת בעמוד ספציפי באתר (כולם יחד ולחוד לפי העניין – "התנאים"). אנא קיראו אותם היטב שכן הם מחייבים אתכם כחוזה מחייב לכל דבר ועניין.
 2. אנא שימו לב שבכל קשר שתיצרו עם האתר או עם העסק שלנו בדרך אחרת, באמצעות טופס צור קשר או באמצעי תקשורת אחרים (דוגמת שיחות טלפון, WhatsApp וכדומה), התנאים יחשבו כתנאים מחייבים.
 3. בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו, בתכניו ו/או בשירותים שבו, אתם מעידים על הסכמתכם לתנאים, בין אם קראתם אותם במלואם ובין אם לאו, ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעתם. לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר. אם אינכם מסכימים לדבר מה המפורט בהם – אנא אל תפעלו באתר שכן אתם כפופים להם.
 4. הגדרות.
  • "האתר" – לרבות מפעיליו (מליס / מלי סנדלר-בקר), בעליו, שותף עסקי וכל נציג אחר מטעמו, ככל שהדבר רלוונטי. "משתמש" או "אתם" הינו כל אדם ו/או גוף אחר העושה שימוש מסוג כלשהו באתר, בעסקאות המוצעות באמצעותו או בשירות אחר כלשהו המוצע בו, לרבות מידע או שירות מבעל מקצוע/ עסק זה או אחר.
  • "בעל מקצוע"– כל עסק מכל סוג שהוא (לפי תחומי העסקים המפורטים באתר מעת לעת), המתקשר עם מי מהמשתמשים באמצעות שימוש באתר, לרבות כזה המספק מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא. לעתים יקרא גם "עסק".
  • "עסקה" – כל סוג של התקשרות בין משתמש לבין בעל מקצוע, על כל תנאיה, ביצועה וכל הקשור עימה.
  • "בקשת מידע" – חיפוש פרטים על בעל מקצוע רלוונטי ומסירת פרטי קשר לצורך יצירת קשר עם בעלי מקצוע.
 5. האתר משמש מקור לתוכן מעניין וכן מאפשר לנו ולאחרים להציע שירותים מקצועיים בדרכים שונות. מטרתו העיקרית של האתר היא לספק לכם תכנים שיעניינו אתכם. עם זאת, ככל שתפנו אלינו, אנו או בעלי המקצוע ניצור עמכם קשר ונציע לכם לקבל הצעות מסחריות ופרסומיות שונות ביחס לשירותים שלדעתנו יסייעו לכם. ככל שייווצר קשר ביניכם לבין בעל מקצוע, הרי לנו אין כל אחריות ו/או השפעה על העסקה, תנאיה, ביצועה, איכות בעל המקצוע וכל עניין אחר הקשור בכך.
 6. האתר נועד לשימוש אישי-פרטי בלבד. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר שאינו שימוש אישי-פרטי, אלא אם התקשרתם עם האתר בהסכם ספציפי, בכתב, המתיר זאת.
 7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.


פעילות האתר ופעילותכם בו:

 1. האתר כמקור לקבלת שירותים. האתר משמש אותנו לספק לכם מידע מעניין וחשוב. כמו כן, אם תרצו בכך, האתר ישמש אותנו ואת בעלי המקצוע ליצירת קשר עמכם ויאפשר לנו ולהם להציע לכם את שירותינו ושירותיהם. אם אינכם מעוניינים בכך, אנא אל תפנו אלינו.
 2. השירותים עשויים להשתנות. האתר מעמיד לרשותכם מספר מגוון של שירותים ואפשרויות העשויים להשתנות בכל עת, אף בלי מתן הודעה מראש אודות השינוי. האתר לא יצטרך להודיעכם על שינוי כלשהו כאמור, ועליכם לבדוק את האתר בכל מועד רלוונטי.
 3. גישה חופשית לאתר או לשירות אינה זכות. אף אם בשלב כלשהו איפשר האתר גישה חופשית לשירות כזה או אחר, הרי אין בכך כל התחייבות להוסיף ולאפשר גישה חופשית שכזו, והאתר רשאי להפסיק, לשנות ו/או לגבות תשלום בגין כל שירות מייד עם מתן הודעה על כך.
 4. האתר עשוי להשתנות. האתר עשוי ורשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר (כולו או חלקו), מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים שבו – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 5. ההרשמה לאתר. האתר אינו מצריך הרשמה לשם קבלת השירותים שלנו או לשם יצירת הקשר עמנו או עם בעלי המקצוע הפועלים באמצעותו.
 6. על הפרטים להיות מלאים ונכונים כדי למנוע תקלות. בעת מסירת פרטיכם, חשוב שתקפידו כי פרטיכם יהיו נכונים, מדויקים ומלאים. אנא שימו לב כי מסירת פרטים שגויים, חלקיים או לא מדויקים עלולה להוביל לתקלות בקבלת מידע או הצעת מחיר עבור השירות המבוקש מאיתנו, בהפניית שותפים עסקיים שאינם מתאימים ובכלל – לפגיעה מהנאתכם משירותי האתר.
 7. תכני והתחייבויות צדדים שלישיים – באחריותם. בשל פעילות האתר, כל התכנים שנמסרו על ידי צדדים שלישיים (דוגמת בעלי המקצוע) וכל ההתחייבויות אותם הם נוטלים על עצמם, יהיו באחריותם המלאה – והבלעדית – בלבד. האתר אך ורק מאפשר להם להציג תכנים ולהציע שירותים שונים, אך אינו מתערב בהם ואינו אחראי לתוכנם.


הזכויות באתר ובתכניו:

 1. הזכויות באתר ובתכניו: הזכויות המלאות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (כגון זכויות היוצרים, סימני מסחר וכדומה) באתר עצמו, בעיצובו, בשירותים שנכללים בו, בקוד המרכיב אותו, במאגרי המידע שלו, בתכניו, במאמרים שבו ובכל יתר רכיבי השירותים והעסקאות, לרבות בכל קובץ (נתונים, צליל, תמונה, וידאו או אחר) או מידע (בין אם בטקסט, בגרפיקה או בכל דרך אחרת) ("תוכן") הינן בידי האתר או בידי צד שלישי שהתיר את השימוש בתכנים וסיפק אותם.
 2. איסור שימוש אלא ברשות מפורשת. על כן, אסור כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכניו אלא על פי הרשות שמעניק האתר במפורש בלבד בתנאים אלו, או הרשות שהעניק כל בעל זכויות בתכנים ספציפיים. כל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם ההרשאה שניתנה ביחס לאותו תוכן, כל העתקה, הפצה או שימוש אחר בתכנים, אסורים אלא אם נכתב במפורש אחרת.
 3. איסור ביצוע פעולות בתכנים. חל איסור מוחלט לערוך כל שינוי, להעתיק, לשכפל, לפרסם, למסחר, ליצור עבודה נגזרת, למכור, להעביר, להציג ולבצע כל פעולה אחרת בתכנים שבאתר, בתוצריו ו/או בעיצובו של האתר, אלא אם ניתנה הרשאה מראש ובכתב לכך. כמו כן חל איסור לפגוע בדרך כלשהי בהודעות, אזהרות ו/או כל סימון אחר המופיע ליד התכנים באתר, דוגמת ©, "כל הזכויות שמורות" וכדומה.
 4. רשיון השימוש: האתר מתיר לכם בזאת רשיון שימוש מוגבל מאוד באתר ובנתונים שבו. רישיון זה מוגבל לקריאת התכנים שבו ולשימוש אישי שלכם בהם.


השימוש באתר:

 1. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר
  • באופן העלול לגרום למי מהמשתמשים או שותפינו העסקיים שלנו הטעיה, טעות או תקלה אחרת.
  • באופן או למטרות שאינן חוקיות, למטרות תרמית או מטרות אחרות שיש בהן כדי לגרום נזק, טרדה, הטעיה או פגיעה אחרת כלשהי לאדם או גוף שהוא.
  • באופן העלול לאפשר, לעודד, לשדל, או להמריץ אחרים לפעול בניגוד לחוק.
  • באופן העשוי לגרום להפרת זכויות האתר, משתמשיו ו/או צדדים שלישיים (בין אם זכויות חוזיות או קנייניות), לרבות הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה.
  • באופן שיש בו כדי לפגוע או להטריד אחרים או תוך הפרת פרטיותם של אחרים.
  • באופן מעורר מדון או פוגע באדם או גוף כלשהם.
  • באופן המאפשר, מעודד, משדל או ממריץ אחרים להפר כל דין או הסכם.
  • באופן העלול להטיל אחריות משפטית על האתר או בעלי המקצוע הפועלים באמצעותו, או לפגוע בדרך כלשהי במוניטין שלהם.
  • באופן הכולל העלאת כל חומר העלול לפגוע במוניטין של האתר, לרבות תכנים ונתונים שאינם נכונים, מדויקים או עדכניים.
  • באופן שיש בו כדי להפחית את הנאתם של אחרים מהאתר (לדוגמא בלבד באמצעות התקפות מניעת שירות (DoS), הצעת הצעות שלא תעמוד בהן וכד').
  • באופן הכולל החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוסים), תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עוינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאתר או למחשביהם של משתמשים או מומחים אחרים.
  • באופן הכולל הפעלת כל תוכנת "רובוט" או סורק אחר של האתר ו/או מאגר הנתונים שבו. כן אסור לעשות כל שימוש באתר ו/או במאגר הנתונים שבאתר לכל מטרה שהיא, אלא בהתאם לרישיון שלמעלה.
  • באופן הכולל שימוש ו/או יצירת גישה לכל תוכן שברגיל היה מצריך סיסמה או תשלום על מנת לראותו, לעיין בו או להורידו ו/או שינוי פלטי האתר, הורדת סימנים מזהים, שינוי עיצובם וכדומה.
  • באופן שיש בו כדי לפגוע באובייקטיביות או באמינות של האתר.
  • על מנת לנתב, לספק קישור, להעביר או לאחסן כל חומר שהוא שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר של צד שלישי וכן כל חוק ו/או הסכם. לתשומת ליבכם – לחברה ולאתר מדיניות של הסרת כל חומר הפוגע בזכויות כאמור, שלא תגרע מאחריותכם על פי כל דין ועל פי מסמך זה.
  • לפעול בדרך כלשהי להנאה משירות שניתן בתשלום, מבלי לשלם את המחיר הנדרש, בין אם באופן אישי ובין אם עבור אחר, וכן בדרך אחרת אשר יש בה כדי לפגוע באמינות העסקאות המתבצעות באמצעות האתר.
 2. שימוש בהזמנת שירות. בקשת מידע תוגש לאתר אך ורק במטרה לקבלת מידע לצרכיך שלך ולמטרותיך האישיות. חל איסור חמור לבקש מידע, לפנות לאתר או לעשות כל שימוש מידע שנמסר לך מהאתר ו/או משותפינו העסקיים בצורה מסחרית או בצורה שאינה אישית – שלך.
 3. הפסקת שירות וחסימתו. האתר יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק או לסרב להעניק שירות, מידע ו/או עסקה וכן לחסום גישה של משתמש כלשהו לאתר או לחלקיו השונים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ובמיוחד, אך לא רק, עם ביצוע אחת מהפעולות האסורות המפורטות מעלה.
 4. עם זאת, ככל שתחסם גישה כאמור, הרי הדבר ייעשה אך ורק מטעמים סבירים וכל תשלום ששולם בפועל, אם שולם, והתמורה בגינו טרם נמסרה יזכה את המשלם בהחזר התמורה אותה שילם.
 5. הפסקת פעילות האתר. האתר אף יהיה רשאי לסיים כל אחד או יותר מהשירותים המוצעים או ניתנים על ידו או להפסיק את פעילותו כולה, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדו עקב כך.


אחריותכם, והגבלת אחריות האתר

 1. האתר, ההפניות והפניות שתקבלו הינם "כמות שהם", וללא אחריות. האתר וכל המידע, אנשי המקצוע (ופרטיהם), המוצרים, השירותים (בין של האתר ובין של צדדים שלישיים), העסקאות, ההצעות, ההתקשרויות והנתונים המוצגים במסגרתו ניתנים כמות-שהם ("as-is") בלא כל מצג או אחריות מכל מין וסוג שהוא, ולעתים הם אף מסתמכים על מידע שמסר צד שלישי כלשהו בידי האתר.
 2. העדר אחריות. האתר וכל מי מטעמו לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – אבדן נתונים, אבדן רווחים ועסקאות וכיוב'), בין אם עקב פגמים במידע ובנתונים, חוסר יכולת להשתמש במידע, אי התאמתו ו/או אי אספקתו של המידע או עיכוב במסירתו, בעיה כזו או אחרת מול בעל המקצוע, טענות ביחס לבעל המקצוע, טענות בקשר לאופן בחירת בעלי המקצוע על ידי האתר ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בשימוש באתר, בנתונים הנמסרים על פיו ובבעלי המקצוע הנמצאים בו.
 3. העדר מצגים. אין ולא תהיינה כל ערבויות או מצגים (מפורשים או משתמעים), לרבות אך לא רק העדר מצג מפורש או משתמע ביחס לאיכות המוצרים והשירותים המוצעים, אמינותם, זמינות האתר ותקינותו, מסחריותם (Merchantability), התאמתם לצרכי המשתמש או לכל צורך אחר, על היותם נקיים מכל הפרה של דין, הסכם או זכות צד שלישי כלשהו וכן על היותם נקיים מכל וירוס או תוכנה עוינת אחרת.
 4. האחריות לכל בדיקה – עליכם, המשתמשים. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית והמלאה ביחס לכל פעילותו של בעל מקצוע, נתון, מוצר, שירות או עניין אחר מוטלת על כתפי אותו בעל מקצוע ועליו בלבד. האתר אינו קשור, אינו מעורב ואינו אחראי בתוכן ההתקשרויות, העסקאות וכל התנהלות אחרת ביניכם לבין שותפינו העסקיים השונים שבו, אף אם ניסה לסייע בידיכם לפתור את הבעיה, ככל שנוצרה עם בעל המקצוע.
 5. יצירת קשר בין בעלי המקצוע לביניכם אינה מטילה אחריות על האתר. אין בהפניית עסק כזה או אחר אליכם כדי להוות המלצה על המקצוע אותו עסק. עליכם, כצרכנים נבונים וזהירים, לבדוק בעצמכם את נסיונו של בעל המקצוע שפנה אליכם, התאמתו לצרכיכם, את העסקה המוצעת ואת כל הקשור בהם. האחריות המלאה על כל התקשרות עם כל אדם או גוף כזה תהיה עליכם בלבד.
 6. החלת הגבלת האחריות בהיקף המירבי. ככל שהדין לא יאפשר את הגבלת אחריות האתר באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות האתר ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של האתר לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על סך של 3,000 ש"ח לכל היותר.
 7. אין פיקוח על בעלי המקצוע והתחייבויותיהם. האתר אינו יכול ואינו לוקח על עצמו לפקח על או לבדוק בדרך כלשהי את בעלי המקצוע, העסקאות, מחירי המוצרים או השירותים, המוצרים או השירותים עצמם, תנאיהם, ביצוען של העסקאות וכל עניין אחר הקשור בהן. כל טעות, חסר, אי עמידה בתנאים, אספקת מוצר שגוי או חסר, אי התאמה, תקלה, או בעיה אחרת שתהיה ("פגמים"), לא תהיה באחריות האתר אלא בעל המקצוע הרלוונטי בלבד. על המשתמש מוטלת החובה לוודא את פרטי והתאמת כל עסקה אותה הוא יוצר או בה הוא מתקשר; האתר אינו נוטל על עצמו אחריות לכך ואינו מתחייב אף לתקן כל פגם כאמור. האחריות הבלעדית לפגמים תהיה על בעל המקצוע הרלוונטי.
 8. האתר אינו מהוה תחליף ליעוץ מקצועי. יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. על כן, אין להסתמך על התכנים באתר כתחליף לייעוץ מקצועי כלשהו, אלא כמערך נתונים תומך המתווסף על ייעוץ מקצועי.
 9. האתר ותכניו, וכן הפנייתו של בעל מקצוע אליכם אינם מהווים המלצה ואין להסתמך עליהם. אין בכל תוכן ו/או נתון המצוי באתר ו/או בשירותים שבו ו/או ביצירת קשר של שותף עסקי שלנו עמכם משום המלצה או חוות דעת בדבר בעל מקצוע כזה או אחר. כל החלטה בדבר השימוש בתכני האתר ונתוניו תיעשה על אחריות המשתמשים בלבד.
 10. אין התחייבות לפעולה ללא תקלות. האתר אף אינו יכול להתחייב ואינו מתחייב לתפקוד או למבנה כזה או אחר ולפעילות רציפה ונקיה מתקלות.
 11. אין התחייבות להתאמה למטרה או לאי הפרה. האתר אינו מתחייב כי המידע יתאים למטרה כלשהי או שלא יפר זכויות של צדדים שלישיים. האחריות לבדוק עניינים אלו מוטלת עליכם המשתמשים והאתר אינו יכול ואינו מתכוון לבדוק זאת.
 12. שינוי אפשרי בכל עת וללא הודעה. האתר יוכל לשנות בכל עת כל רכיב מרכיביו, לרבות כל עמוד, מידע, כרטיס או רכיב אחר. אופן הצגת המידע והשירותים יהיה כפוף להחלטת האתר ויהיה ניתן לשינוי על ידו לפי שיקול דעתו.
 13. שיפוי האתר. אתם מתחייבים לשפות את האתר ו/או כל מי מטעמו, לרבות, עובדיו, מנהליו ויועציו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 14. אין אחריות לפריצות, וירוסים והפרעות. האתר נוקט באמצעי אבטחה לפי מיטב שיקול דעתו, אולם מטבע הדברים לא ניתן למנוע פריצות או הפרעות אחרות לפעילות האתר או לסודיות הנתונים הנאגרים בו. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למי מהמשתמשים עקב פריצה כלשהי לנתונים ו/או לאתר.
 15. אין התחייבות לביצוע גיבוי. האתר אינו מתחייב לשמור גיבויים שוטפים לתכנים המאוחסנים בו, והינכם מתבקשים לגבות כל מסמך ונתון חיוני / הדרוש לכם המועלה אליו – בעצמכם.


קישורים:

 1. קישורים לאתרים אחרים: האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. קישורים אלו נועדו לנוחותכם בלבד. האתר אינו קשור או שולט בתכנים ובמידע המופיעים באתרים אליהם מובילים קישורים אלו או שניטלים מהם ואינו נושא באחריות כלשהי לתכנים המופיעים שם. אין בציון קישורים אלו באתר משום אישור לתוכן המופיע בהם או משום יצירת קשר כלשהו בין האתרים לאתרים האמורים. במידה ונתקלתם בקישור אשר התכנים בו אינם חוקיים, פוגעים, מפרים זכויות או פסולים מסיבה אחרת – אנא עדכנו אותנו בהקדם.
 2. אין בהופעת קישור כזה או אחר משום כל הסכמה או המלצה על תוכן או עמדה המצויים באתר המקושר, אין להעיד על הסכמת האתר לתכנים אלו או על התאמה כלשהי שלהם ויתכן שהם לא יענו לצרכיך או שתמצא אותם מקוממים או פוגעים. האתר אינו אחראי לתכנים אליהם מוליכים הקישורים שבאתר או לכל שימוש שיעשה בהם.
 3. כמו כן, אין התחייבות כי כל הקישורים שיופיעו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, ואנו רשאים להסיר מהאתר בכל עת כל קישור הנמצא בו או לשנותו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 4. הצגת עמודי ותוצרי האתר במקומות אחרים: אין להציג את דפי האתר באתרים אחרים באמצעות מסגרות אלא בשלמותם (לרבות כל פרסומת המופיעה בהם), ואין לבצע כל קישור עמוק לדפי האתר או הצגה אחרת של האתר באופן שלא יכלול את כל הפרסומות המופיעות בדפי האתר באמצעות עקיפתן. כך גם חל איסור על הצגת תוצרי האתר והשירותים באתרים אחרים כלשהם.
 5. איסור לקשר: אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים השנויים במחלוקת, תכנים המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.


שינוי בתנאים אלו
:

 1. האתר רשאי לשנות תנאים אלו (לרבות כל ההסכמים האחרים הנכללים בו) בכל עת, לפי שיקול דעתו ומבלי ליתן כל הודעה על כך למשתמשים.
 2. עם זאת, בעת שינוי תנאים אלו יצוין תאריך התנאים החדשים בראש עמוד זה, ובתחתיתו יהיה קישור תנאים הישנים. הינכם מתבקשים לבדוק מעת לעת את פרטי תנאים אלו ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר המתייחס אליכם, על מנת לוודא את תנאיהם.
 3. כל שימוש שייעשה באתר לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמה לתנאים החדשים.


שונות:

 1. ביטול התנאים: בכל מקרה בו בית משפט מוסמך יקבע כי התנאים, כולם או חלקם, אינם ברי תוקף או שיש לשנותם, יוחלפו סעיפיהם בסעיפים שתוכנם קרוב ככל האפשר לתוכן סעיפי התנאים הקיימים במועד הרלוונטי. יתר סעיפיהם יוותרו בתוקפם.
 2. ויתור: ויתור של צד על זכות המוקנית לו, לא ילמד על ויתור כלשהו על זכות אחרת כלשהי.
 3. קיצור תקופת ההתיישנות: המשתמשים מסכימים בזאת, כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד האתר תוגבל בתקופה של 12 חודש (שנה) ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לאור אופי השימוש באתר. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 4. בוררות, סמכות מקומית והדין החל: כל מחלוקת שתתגלה ביניכם לבין האתר, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, השירותים שבו וכדומה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום האינטרנט והטכנולוגיה, אשר זהותו תיקבע על ידי יו"ר מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
 5. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל. הדין החל על כל סכסוך בין הצדדים יהיה הדין הישראלי בלא סעיפי הפניית דינים.
 6. מכירת האתר, מאגרי המידע ו/או התכנים: האתר ובעליו שומרים על זכותם למכור את האתר, את מאגרי המידע שנאספו באמצעותו ו/או את תכניו וכן את הגוף המנהל או את עסקיו לכל גוף שהוא בלא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים. לא יהיה בכך כדי להקים טענה או תביעה כלשהי כנגדם. כמו כן רשאי האתר להסב תנאים אלו ויתר ההסכמים באתר לכל גוף שלישי אחר ואף הסבה זו לא תקים טענה או תביעה לצד כלשהו.

 

נוסח התנאים עודכן ביום 1 באפריל 2017.